Dansk design og produktion

By 5th april 2016 Spirerne No Comments

Designet og produceret i danmark

Hos NOORD har vi fokus på at holde Danmark beskæftiget på alle måder. Derfor har vi også valgt at holde vores produktion af udendørs træningsredskaber i landet. Fitness redskaberne er derfor både designet og produceret i danmark.

Danmark er samtidig det land som har vores hovedfokus, og der er flere fordele ved at lægge vores produktion netop her.

Vi kan på den måde tage hen­syn til mil­jøet ved at reducere trans­port til et minimum – og derved spare på unødvendig CO2-udledning. Miljøet er tænkt ind i alle dele af de­sign­proces­sen. De alsidige træ­nings­red­skabers design sikrer mi­ni­mal ved­lige­holdelse, ved ikke at ha­ve nogen be­væge­lige dele. De skal derfor hverken smøres, pudses eller efterspændes, hvilket er med til at give produktet en lang levetid.

Læs mere om NOORD – HER

Dansk design dansk produktion - Noord - udendørs fitness og motion

Om NOORD

I 2012 etablerede Steffen Svendsen NOORD. Det er dan­sk design – med fo­kus på det mi­ni­ma­lis­tis­ke, enkle de­sign og ikke mindst det gode danske hånd­værk.
Spirerne, som er trænings- og ud­­stræk­nings­red­­ska­­ber til mo­tio­nis­ter i det of­fent­lige rum, er både designet og pro­du­­ceret i Danmark – med hove­­det, hæn­­der­­ne og hjer­tet. Med Spirerne åb­­nes der op for en aktiv hver­dag når det pas­ser dig – naturen er åben for alle og holder aldrig lukket. Man har der­med fri­hed til at til­ret­te­læg­ge sin træ­ning alt efter tid, lyst og evne.

Konceptet bygger på trænings­for­men calisthenics, som stræk­ker sig fra sim­ple pull-ups til akro­ba­ti­ske øvel­­ser, hvor det pri­mært handler om at be­nytte krop­pens egen­vægt, hvormed ri­si­koen for skader ved over­be­last­ning mind­skes. Calisthenics er allerede po­­pu­­lært i USA og østen. Med Spirerne bringer danske NOORD for alvor fæ­no­me­net til Danmark.

Spirerne – Solidt dansk design

De alsidige træningsredskabers design sikrer mi­ni­mal ved­lige­holdel­se ved ikke at have nogen be­væge­lige dele, de skal derfor hver­ken smøres, pudses eller efter­­spæn­­des. Ved hvert om­råde fin­des et vej­­led­­nings­­skilt for­synet med en illu­stra­tiv an­­ven­­del­­ses­­vej­­led­­ning samt en QR kode, som man kan scan­ne og få de for­skel­lige øvelser vist.

NOORD sætter en ære i at være dansk, og har der­for valgt at holde pro­­duk­ti­onen i landet. De brugte ma­­teri­­aler og for­­ar­­bejd­nings­­me­­to­der er nøje ud­valgt til at mod­­stå det nor­diske klima, og der­med op­nåes en lang leve­­tid.