Skip to main content

Vision og mission

Funktionelle udendørs motionsredskaber i flot design til fitness Køb her

Funktionalitet og brugervenlighed

NOORDs mission og vision med Spirerne er at skabe flot­te ele­men­ter, der sam­tidig har til for­mål at ud­fordre folks fy­siske be­hov. NOORD har skabt skulp­tu­rel­le, funktionelle og bru­ger­ven­lige red­skaber, der er en fryd for øjet. Fitness udstyret falder sam­ti­dig ind som en na­tur­lig del af om­gi­vel­serne.

NOORD ønsker at give folk en god start på en sun­de­re og mere ak­tiv livs­stil. Spirernes al­si­dighed gør det mu­ligt at få op­byg­get en smi­dig og stærk krop. Træningsformerne man kan benytte på fitness udstyret gør det nemt at følge sin per­son­lige ud­vik­ling. De små per­son­lige sejrer via for­bed­ring­erne i træ­ningen gi­ver en glæde og en lyst til at for­sæt­te den sunde livs­stil. Det er vig­tigt for NOORD, at både de­sign og funk­tion uds­trål­er enkelhed. Spirerne er ligeledes der­for de­signet med øje for mi­ni­mal ved­lige­holdes. Læs mere om vedligeholdelse her.

Se mere om vores træningsredskaber

DanishSwedishGermanEnglish